Department of Sociolinguistics and Lexicography Polski

Polski

Witamy na stronie Zakładu Socjolingwistyki i Leksykografii!
.

Zakład Socjolingwistyki i Leksykografii to najmniejsza – ale za to bardzo aktywna naukowo i popularna dydaktycznie – jednostka Instytutu Anglistyki UG. Jest jedną z niewielu placówek naukowych w Polsce specjalizujących się w badaniu, opisywaniu, tłumaczeniu i popularyzowaniu odmian angielszczyzny. Założycielem i kierownikiem zakładu jest profesor Maciej Widawski, czołowy polski socjolingwista i leksykograf zajmujący się odmianami angielszczyzny globalnej oraz pionier polskich badań nad slangiem i jego przekładem. Jego zastępcą jest dr Michał Golubiewski, specjalista w dziedzinie teorii i dydaktyki socjolingwistycznej, zajmujący się m.in. terminologią specjalistyczną.

Naukowo zakład zajmuje się socjolingwistyką i leksykografią anglojęzycznego obszaru kulturowego, głównie odmianami angielszczyzny i ich opisem. Nacisk położony jest na praktyczny wymiar działalności badawczej: analizę rzeczywistości językowej w duchu tzw. tradycyjnego językoznawstwa opisowego. Badania obejmują odmiany geograficzne, środowiskowe, zawodowe, oraz zagadnienia z pogranicza języka i kultury popularnej. Niektóre z realizowanych przez zakład projektów to: leksyka angielszczyzny globalnej, slang północnoamerykański, slang studentów UG, angielszczyzna afroamerykańska, zapożyczenia leksykalne z języka jidysz, angielszczyzna iberoamerykańska, slang w kulturze popularnej, angielska wymowa nazw własnych, angielska terminologia wojskowa, design i mikrostruktura słowników. Badaniom służą częste zagraniczne wyprawy naukowe oraz badania prowadzone dotyczczas m.in. na University of Tennessee, University of Mississippi, University of Miami, Tulane University, New York University i Columbia University. Działalność naukowa obejmuje też tworzenie, uzupełnianie i monitorowanie baz danych leksykalnych i ich wykorzystanie w leksykografii. Badania mają bowiem zastosowanie praktyczne, a ich rezultatem są monografie i słowniki.

Dydaktycznie działalność zakładu obejmuje językoznawczo-kulturowe seminaria, wykłady i ćwiczenia z socjolingwistyki i leksykografii niemal na wszystkich typach studiów: anglistycznych i częściowo amerykanistycznych, dziennych i zaocznych, na poziomie licencjackim i magisterskim, a także promowanie doktorów i recenzowanie habilitacji. Zakład z założenia oferuje interdyscyplinarne podejście do języka, pokazuje też studentom praktyczną stronę działalności naukowej, m.in. poprzez prowadzenie badań w terenie, wspólne planowanie projektów czy gromadzenie danych leksykalnych (np. Projekt Słownika Slangu Studentów UG). Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje m.in.odmiany angielszczyzny globalnej, slang w kulturze popularnej, angielszczyznę afroamerykańską, zapożyczenia leksykalne, kulturę hiphopową, język seriali TV, neologizmy w mediach, żargon i terminologię specjalistyczną. Pracownicy zakładu prowadzą też całoroczny cykl wykładów poświęcony slangowi i potocznej angielszczyźnie, jedyny tego typu cykl wykładów w Polsce, oraz seminaria poświęcone odmianom języka angielskiego, również rzadkości na polskich uczelniach.

Osiagnięcia zakładu to przede wszystkim kilkanaście pionierskich publikacji książkowych, m.in: wydany w USA The Polish-English Dictionary of Slang (1998), jedyny na świecie słownik polskiego slangu dla cudzoziemców; Anatomy of American slang (2003), jedna z trzech na świecie monografii o slangu; Konstrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów (2009), pierwsze takie zestawienie porównawcze o niezwykłych walorach praktycznych; Słownik slangu studentów UG (2010), rezultat bodaj jedynego w Polsce stałego projektu pozwalającego monitorować najmłodszą polszczyznę i dostarczać ekwiwalentów do tłumaczenia slangu, czy The Dictionary of City Names in American Slang (2011), pierwszy na świecie monograficzny słownik miejskich toponimów slangowych. Pracownicy publikują w renomowanych wydawnictwach, m.in. Kwartalniku Neofilologicznym PAN, American Speech czy Peter Lang Verlag. Byli stypendystami m.in. Fundacji Nauki Polskiej, US Information Agency, Defense Language Institute, British Council oraz Fundacji Fulbrighta.

.

PRACOWNICY

• Profesor Maciej Widawski (DDipl. Wiedeń; mgr, dr, hab. Gdańsk), Założyciel i Kierownik

• Dr Michał Golubiewski (mgr i dr Gdańsk)

.

ZAJĘCIA

• zajęcia na studiach magisterskich i licencjackich, kierunek anglistyka (i częściowo amerykanistyka)

• seminaria licencjackie z językoznawstwa (socjolingwistyka i językoznawstwo opisowe)

• seminaria magisterskie z socjolingwistyki (odmiany języka i ich opis)

• wykłady z socjolingwistyki (społeczno-zawodowe i geograficzne odmiany angielszczyzny)

• ćwiczenia z socjolingwistyki (badania terenowe i metodologia socjolingwistyczna)

• wykłady z leksykografii (słownikarstwo, jego rozwój, teoria i praktyka)

• ćwiczenia z leksykografii (struktura i design słowników, bazy danych leksykalnych)

• ćwiczenia z językoznawstwa ogólnego (fonologia, morfologia, semantyka, składnia)

• promowanie doktorów

.

BADANIA

• odmiany języka angielskiego

• leksyka angielszczyzny globalnej

• angielszczyzna afroamerykańska

• slang angielszczyzny północnoamerykańskiej

• slang polski

• slang studentów Uniwersytetu Gdańskiego

• przekład slangu

• slang w kulturze popularnej

• żargon i terminologia specjalistyczna

• angielszczyzna iberoamerykańska

• angielska terminologia wojskowa

• zapożyczenia z języka jidysz w angielszczyźnie

• angielska wymowa nazw własnych

• mikrostruktura słowników i ich design

• zastosowanie baz danych leksykalnych w leksykografii

• słowniki internetowe dla uczących się języka obcego

• słowniki typu EFL/ESL dla uczących się języka obcego

.

PUBLIKACJE (KSIĄŻKI)

Introduction to World Englishes (Wprowadzenie do angielszczyzny globalnej)

Military Terminology: A Sociolinguistic Introduction (Terminologia wojskowa: ujęcie socjolingwistyczne)

The English-Polish Dictionary of Military Terminology (Angielsko-polski słownik terminologii wojskowej)

African American Slang: A Linguistic Description (Slang afroamerykański i jego opis)

The Dictionary of City Names in American Slang (Słownik toponimów miejskich w slangu amerykańskim). 2011

Slang UG: Słownik slangu studentów UG. 2010

Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów. 2009

Słownik angielszczyzny amerykańskiej. 2004

Słownik angielszczyzny brytyjskiej. 2004

Anatomy of American Slang (Anatomia slangu amerykańskiego). 2003

Słownik slangu polskiego. 1998

The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism (Polsko-angielski słownik slangu). 1997

Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny. 1997

The F*ctionary. Słownik wyrażeń z f*ck. 1994

A Handbook of American English Pronunciation (Podręcznik wymowy amerykańskiej). 1994

Słownik slangu i potocznej angielszczyzny. 1992

.

KONTAKT

• Lokalizacja: Wita Stwosza 55 , Budynek Wydziału Filologicznego, Instytut Anglistyki, pokój nr 3.9 

• Adres korespondencyjny: Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

• Telefon/Faks: (058) 5232550, (058) 5232513

• Email: widawski@ug.edu.pl, golubiewski@ug.edu.pl
Last modified: 08.05.2011